Eco Energy Tech
STRONA GŁÓWNA
O NAS
TECHNOLOGIA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Bioremediacja gleby i wody z zanieczyszczeń ropopochodnych

Każdego roku na całym świecie w wyniku działalności antropogenicznej generowane są ogromne ilości substancji zanieczyszczających glebę, wodę i powietrze atmosferyczne. Zanieczyszczenie gleby ksenobiotykami (produkty ropopochodne, metale ciężkie, pestycydy i inne złożone związki organicznych) powoduje duże, często nieodwracalne szkody i w konsekwencji degradację środowiska naturalnego.

Stwierdzono, że w przypadku zanieczyszczeń w glebie wskutek emisji przemysłowych osłabieniu ulega intensywność procesów biologicznych. Dowodem na to jest przede wszystkim zmiana liczby mikroorganizmów glebowych oraz osłabienie ich aktywności enzymatycznej, a tym samym zakłócenie naturalnych procesów regeneracji, przebiegających w glebie.

W glebie tylko niewielka część całkowitej populacji bakterii posiada zdolność do wykorzystywania zanieczyszczeń przemysłowych, jako źródło energii i węgla. Ograniczona populacja bakterii w połączeniu z brakiem czynników stymulujących obniżają skuteczność biologicznego rozkładu i regeneracji, więc proces może ciągnąć się przez dziesięciolecia bez gwarancji sukcesu.

Najnowsze biotechnologiczne osiągnięcia firmy Eco Energy Tech oparte są na opracowywaniu preparatów będących aktywatorami mikroorganizmów glebowych, które są zdolne do rozkładu ksenobiotyków. Nasz innowacyjny kompleksowy preparat ECOBIOSED® umożliwia degradację biologiczną zanieczyszczeń organicznych (produktów ropopochodnych, pestycydów), a także metali ciężkich bez wydzielania toksycznych produktów.

ECOBIOSED® zawiera specjalne dodatki poprawiające wzrost specyficznych mikroorganizmów w podłożu, które mają zdolność do wiązania i destrukcji ksenobiotyków. Ponadto preparat zakłóca przyciąganie do powierzchni zanieczyszczeń, poprzez neutralizację wewnętrznych sił elektrostatycznych. Wysoka skuteczność produktu jest potwierdzona badaniami w środowisku przemysłowym: na składowiskach odpadów, w przetwarzaniu osadów ściekowych, w przygotowaniu kompostów i in.

ECOBIOSED® jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i środowiska!

Zalety stosowania preparatu:
Oczyszczanie wody

Działalność antropogeniczna, a zwłaszcza zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych oraz intensyfikacja rolnictwa doprowadza do zanieczyszczeń rezerwuarów wodnych nadmierną ilością składników biogennych (azot, fosfor, itp.). Wynikiem wzbogacania wód w substancje odżywcze jest ich eutrofizacja. Sztuczna, nierównomierna eutrofizacja prowadzi do szybkiego rozwoju glonów ("kwitnienie" wody), niedoboru tlenu, co w konsekwencji doprowadza do śnięcia ryb i innych organizmów wodnych.

Preparat nowej generacji ECOBIOSED-water® przeznaczony jest do rewitalizacji starych biologicznie, eutroficznych, zdegradowanych zbiorników wodnych, a także takich zbiorników, które zostały zanieczyszczone w wyniku działalności antropogenicznej i przemysłowej. Biopreparat przyczynia się do skutecznej eliminacji ekologicznych następstw zanieczyszczeń organicznych, biogennych i antropogenicznych, w tym eutrofizacji zbiorników wodnych.

Technologia:
Spośród wszystkich metod oczyszczania wody, tylko oczyszczanie biologiczne może przywrócić naturalne procesy samooczyszczania prowadzące do odzyskania składu gatunkowego korzystnej mikroflory w stawie. Oczyszczanie zbiornika z wykorzystaniem preparatu można rozpocząć w temperaturze wody powyżej 5°C. Prace mogą być prowadzone przez całe lato, jednak do walki z rzęsą polecamy rozpocząć wprowadzanie preparatu przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Należy zauważyć, że intensyfikacja samooczyszczania z wykorzystaniem preparatu biologicznego w żaden sposób nie zastępuje oczyszczenia mechanicznego zbiornika!

Ilość preparatu ECOBIOSED-water® do oczyszczenia zbiornika przelicza się na każde 10 metrów sześciennych wody i wprowadza stopniowo w okresie 8-12 tygodni, w podziale na poszczególne dawki, które są wprowadzane do zbiornika 2 razy w tygodniu. W zależności od intensywności zanieczyszczenia wody wskazane może być ponowne przeprowadzenie procesu oczyszczania kolejnej ciepłej pory roku w celu pełnego przywrócenia równowagi biologicznej.

ECOBIOSED-water® dodany do zbiornika wodnego aktywnie oczyszcza wodę i osady z zanieczyszczeń organicznych i nadmiaru składników odżywczych, przez co eliminuje muł, pożywkę dla sinic i rzęsy oraz przywraca naturalne mikrobiologiczne procesy oczyszczania wody z drobnoustrojów chorobotwórczych. W wyniku przeprowadzenia procesu rewitalizacji za pomocą ECOBIOSED-water® staw może być używany w celach rekreacyjnych, jak również do hodowli ryb!

Zalety korzystania z ECOBIOSED-water: